Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §273 zák. č. 513/1991 Sb. (Obch. zák.) v platném znění vydává Zdeněk BUKVAJ tyto všeobecné obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

dále jen „prodávající“
na straně jedné a
dále jen ”kupující” na straně druhé.

1.2 Objednáním zboží prostřednictvím sítě internet vyslovuje kupující, stejně jako prodávající, svůj závazek řídit se těmito všeobecnými smluvními podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jsou veřejně přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.hcttechnology.cz, www.azvyfuky.cz

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je prodej zboží uvedeného kupujícím v objednávce zboží.
2.2 Údaje o zboží, uvedené na internetových stránkách , v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího (např. rozměry, materiál, doplňky, složení apod.) jsou pouze údaji informativními a z tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se o vadu zboží).
2.3 Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž je takové zboží určeno a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícím příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

3. Objednávka zboží

3.1 Kupující objednává u prodávajícího zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího.
3.2 Každá objednávka zboží podaná prodávajícímu prostřednictvím jeho internetového obchodu je pro kupujícího závazná a považuje se za návrh kupní smlouvy.
3.3 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá bezprostředně po podání objednávky, nejpozději však do 5 dní a to prostřednictvím elektronické pošty či jakoukoliv jinou jednoznačnou formou. Přijetí objednávky prodávajícím po této lhůtě se považuje za novou nabídku ze strany prodávajícího a je tedy nutná následná akceptace ze strany kupujícího.
3.4 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (tj. množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. písemně nebo telefonicky) anebo žádat kupujícího o zaplacení kupní ceny či její části předem. V takovém případě nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného a včasného splnění podmínek vyžadovaných prodávajícím.

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu platnou v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu. Jakákoliv následná změna kupní ceny nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit kupní cenu v původně dohodnuté výši, a stejně tak i povinnost prodávajícího dodat objednané zboží za původně dohodnutou cenu.
4.2 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu včetně DPH ve výši platné pro okamžik uzavření kupní smlouvy.
4.3 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na poštovné a balné. Výše poštovného a balného je stanovena v objednávce zboží v závislosti na druhu zboží a způsobu přepravy.
4.4 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v hotovosti přepravci zboží (tzv. dobírkou) případně předem na účet prodejce. Způsob úhrady kupní ceny je nedílnou součástí objednávky zboží.

Způsoby plateb: Platba v hotovosti - osobní odběr.Platba na dobírku - při zasílání Toptrans.Platba převodem - zboží lze zaplatit běžným příkazem k uhradě platbou na náš účet v ČSOB. Zboží  bude vyexpedováno ze skladu po připsání platby na náš účet.

5. Dodací podmínky, dodací lhůta

5.1 Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu dle způsobu zvoleného v objednávce zboží.
5.2 Místem dodání zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.
5.3 Dodací lhůta zboží je závislá na druhu a množství objednaného zboží a bude prodávajícímu upřesněna v potvrzení objednávky zboží. Jakékoliv jiné informace o dodací lhůtě mají pouze informativní charakter a nejsou pro prodávajícího závazné.

6. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

6.1 Kupující je povinen zboží od přepravce či prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím listě a dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
6.2 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení ceny zboží uvedené na daňovém dokladu.
6.3 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době, která činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.
6.4 Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením či živelnými pohromami (např. úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů, jako např. přepětí v rozvodné síti apod.).
6.5 Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
6.6 Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy.

7.Záruka a záruční lhůta

Zákonná práva domácích spotřebitelů jsou chráněna záruční lhůtou, která je na spotřební zboží dle Občanského zákoníku obecně stanovena na 24 měsíců. U některých položek nabízíme prodlouženou záruční lhůtu – a to až na 36 měsíců.

POZOR – řada komodit v našem sortimentu nespadá do kategorie spotřebního zboží.

Vztahy s podnikatelsnými subjekty (živnostníci, fyzické osoby, právnické osoby, státní i neziskové organizace) se řídí dle Obchodního zákoníku. V tomto případě záruční lhůtu určuje konkrétní dovozce či výrobce a zpravidla je stanovena v délce 6-12 měsíců.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu, bezpečtnostních výstrah a dalších pokynů a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

POZOR – návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky – např. u výrobků s obecně známým způsobem použití. Naopak u složitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrobek uveden do provozu předepsaným způsobem (chybějící návod je nutné si nejprve vyžádat).

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat. Ke každému zboží je přikládána faktura, která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (v závislosti na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními a Všeobecnými obchodními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu / převzetím zásilky od dopravce.

Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží předáno kupujícímu v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží od dopravce nepřevzít. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je nutné za přítomnosti pracovníka dopravce provést detailní prohlídku zboží a vyhotovit příslušný škodní protokol. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě škodního protokolu bude zákazníkovi (po uzavření škodní události s dopravcem) poskytnuta přiměřená sleva, odstraněna závada, nebo dodán nový výrobek.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Výrobky jsou při expedici kontrolovány a baleny dostatečně, aby nemohlo dojít k mechanickému poškození při vynaložení přiměřené péče ze strany přepravce. Doporučujeme proto věnovat náležitou pozornost i relativně drobným poškozením přepravních obalů, protože po převzetí zásilky od dopravce leží důkazní břemeno o mechanickém poškození na straně kupujícího a dopravce se ke zpětnému uznání škody zpravidla staví zamítavě.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným a skutečně dodaným zbožím (v druhu, kompletnosti nebo množství), je povinen podat ihned (nejpozději do 24 hodin) písemně zprávu prodávajícímu (pro urychlení je vhodné obratem provést i telefonické hlášeni). K pozdějším reklamacím nelze přihlédnout.

Zánik záruky

  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí – veškeré zásilky odesíláme pojištěné)
  • mechanickým poškozením
  • neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným zacházením, obsluhou či skladováním
  • použitím, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití
  • používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu v podmínkách uvedených v dokumentaci
  • poškozením vnějšími vlivy nebo živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením
  • porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou)
  • zboží poškozené zapojením odporujícím příslušným normám

Pokud byla Reklamace neoprávněná (viz výše), servisní středisko naúčtuje kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.

Vrácení zboží

Zboží lze vrátit bezplatně do 14- dnů od prodeje v původním,neporušeném obalu z důvodu dalšího prodeje.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1 Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou případů uvedených v § 53 odst. 8 obč. zák.
8.2 Odstoupení od smlouvy musí být písemně doručeno prodávajícímu na adresu jeho sídla společně se zakoupeným zbožím. Prodávající bezprostředně poté (v případě splnění všech zákonných podmínek odstoupení od smlouvy) vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.
9.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytl o své osobě jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní údaje jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními údaji je prodávající povinen řídit se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.3 Kupující odesláním objednávky zboží dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a uchovávání osobních údajů o jeho osobě a nákupech a k jejich následnému zpracování pro potřeby prodávajícího.
9.4 Kupující má právo požádat kdykoliv o vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího a ten je povinen žádosti bez odkladu vyhovět.
9.5 Kupující (i potenciální kupující) svojí registrací v e-shopu prodávajícího dává souhlas k občasnému zasílání novinek e-mailem. V případě, že si registrovaný nepřeje e-maily dostávat, prodávající je povinen na požádání e-mailový kontakt z databáze vymazat.

10. Závěrečná ujednání

10.1 V souladu s ustanovením §262 odst.1 obchodního zákoníku se strany dohodly, že jejich smluvní vztah a spory z něho vzniklé se budou řídit obchodním zákoníkem.
10.2 Jakékoliv situace nezmíněné v těchto všeobecných obchodních podmínkách a stejně tak i právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) v platném znění.
10.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí všeobecné obchodní podmínky vztahující se ke službám prodávajícího.
10.4 V případě, že jakékoliv ustanovení všeobecných obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení všeobecných podmínek.
10.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2012.